Smt Vidhyavati Suryawanshi HOD (BE, Mtech)
Email: vidhya_vs2003@yahoo.com
Contact no: 7999190253
Faculty Member
Shri Kailash Tantuway
Smt Vidhyavati Suryawanshi
Shri Ashish Bhandari
Shri Sanjay Patel
Shri Balakdas Sharma