Shri Raviranjan Pandey HOD (BE)
Email: rrp7070@gmail.com
Contact no: 9098613320
Faculty Member
Shri Mahendra Prajapati
Shri Snjay Shah
Shri J P Jaiswal
Shri K K Sahu
Shri Anand Shah